Konseptvalgutredning (KVU)

Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon og overgang fra dagens Nødnett

KVU-arbeidet ser på ulike konsepter for hvordan nød- og beredskapsetatenes behov for å kunne kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon kan tilfredsstilles i fremtiden. HDO bidrar med sin kjernekompetanse i dette arbeidet.

Nødnett er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Nødnett er et eget separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur, som tilbyr sikker kommunikasjon når det gjelder. I 2015 ble utbyggingen av det landsdekkende Nødnettet ferdigstilt, etter en bestilling fra Stortinget i 2011. Statens kontrakt med Motorola om drift av dagens Nødnett utløper i 2026.

Stortinget har i 2019 lagt til grunn at kommersielle ekom-nett vil bære tjenester for oppdragskritisk tale- og datakommunikasjon i fremtiden. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fått i oppdrag av Justisdepartementet (JD) å utarbeide en konseptvalgutredning for nødkommunikasjon etter 2026. KVU-arbeidet ser på ulike konsepter for hvordan nød- og beredskapsetatenes behov for å kunne kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon kan tilfredsstilles i fremtiden. Det skal vurderes tre alternativer, der dette arbeidet skal ende opp med en anbefaling som skal legges fram for Justis- og beredskapsdept. og Kommunal- og moderniseringsdept. senest 1.juni 2020.

HDO har fått ansvaret for koordinering av arbeidet med produktpakke 2: Kontrollrom og terminaler i samarbeid med DSB, Nkom, Hdir, Politiet, Brann, HRS og FORF. Oppgaven til HDO er å levere en analyse av kontrollrom og terminaler, som underlag til KVU for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon.  HDO er godt i gang med dette arbeidet. HDO deltar også innen andre områder i KVU arbeidet, og har bidratt til å utforme en rapport sammen med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. For å definerer fremtidige behov og mulighetsrom innen helse- og omsorgstjenesten utover nødkommunikasjon, og hvordan dette vil påvirke neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon.

Link - Relevant artikkel om KVU på DSB sine nettside.

Fant du det du lette etter?