Om HDO

Om oss og HDOs formål

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet 29. april 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDO arbeider i en kritisk disiplin hvor hvert sekund teller. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

For å sørge for sikker og stabil drift, samt å raskt løse brukernes utfordringer, er det viktig at vi i HDO

  • ivaretar vårt sterke kundefokus

  • har arenaer for kunnskapsdeling

  • har en organisasjonsstruktur som tydeliggjør ansvar og fremmer beslutningsevne

  • har robuste tjenester som dekker brukernes behov

  • er bevisst på at våre interne rutiner, som etterlevelse av ITIL, er grunnleggende for å tilby våre brukere sikker og stabil drift

Våre kunder gir oss tilbakemelding på at vi er løsningsorienterte og dedikerte. Vi vet at dette er viktig for å løse vårt samfunnsoppdrag. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å videreutvikle vår kompetanse.

HDO skal være et verktøy for våre eiere gjennom å levere gode informasjons- og kommunikasjonsløsninger i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede.

HDO møter, som enhver annen organisasjon, en rekke eksterne forhold som vil kunne påvirke virksomheten på kort og lang sikt. Vi er kjent med at følgende forhold trolig vil kunne påvirke oss i strategiperioden; avklaringer knyttet til forvaltning og eierskap av helsesektorens nødnett-brukerutstyr, nye brukergrupper vil ta i bruk nødnett-utstyr noe som medfører endringer i bruksmønster, endringer relatert til kontrollrommene vi drifter og justeringer i eksisterende AMK- og legevaktstruktur, avklaringer knyttet til dagens XDO-struktur, behov for å drifte og utvikle nye grenseflater som følge av nye tekniske løsninger (f.eks. sikker datakommunikasjon og nye radioterminaler) og utskifting av teknologi.

Vår opparbeidede kompetanse og erfaring med utrulling av nye, landsdekkende tekniske systemløsninger – og drift av disse – vil bidra til at vi kan møte de muligheter og utfordringer vi står overfor i strategiperioden på en god og bærekraftig måte

HDOs formål

Forventet utvikling i strategiperioden vil ytterligere forsterke behov for kompetanse innenfor det prehospitale området spesielt og mer generelt innenfor den samlede helsetjenestens virksomhet. 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for- ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF plikter på forespørsel å yte effektive og brukervennlige tjenester til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden innen de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere innenfor den akuttmedisinske tjeneste. Helseforetaket har ikke adgang til å tilby sine tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for virksomheten.

Linker til våre eiere finner du her!