Prosjektet

Hvorfor nytt nødnett?

Ved store ulykker og naturkatastrofer vil et felles nett gjøre det mulig å kommunisere direkte mellom nødetatene for å koordinere innsatsstyrkene.

I Norge har behovet for et slikt felles nødnett blitt aktualisert gjennom hendelser som Åsta-, Sleipner‑, Lillestrøm- og Rocknesulykkene, samt NOKAS-ranet i Stavanger. Når en krise oppstår der der offentlig infrastruktur blir rammet, er det vesentlig at innsatsstyrkene kan stole på et robust og avlyttingssikkert radiosamband som er uavhengig av offentlige telefoni- og datatjenester.

Det er mange elementer som vil bli annerledes med nytt nødnett iforhold til dagens løsninger:

  • Avlyttingssikkerhet - Politiets operasjoner kan ikke avlyttes, og kriminalitet kan i større grad forebygges og bekjempes. Skadested / åsted for forbrytelser kan sikres før pressen eller andre kommer til. Dette vil bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av aksjoner. Datatilsynets krav om sikring av personopplysninger ivaretas også for brann- og helsevesen, og den enkelte borgers personvern styrkes.

  • Felles sambandsgrupper for politi, brann og helse - Øker mulighetene for koordinert innsats på ulykkessteder slik at liv og verdier sikres i større grad. Felles sambandsgrupper er spesielt viktig ved større aksjoner som krever deltakelse fra brannvesen i flere kommuner. Dette ble illustrert i pilotområdet under storbrannen i Trondheim 7. desember 2002.

  • Bedret talekvalitet, bakgrunnstøy fjernes - Misforståelser og tidstap unngås.

  • Mulighet for dataoverføring - Raskere tilgang på relevante opplysninger gir mer målrettet og effektiv innsats under operasjoner i felten. Etter hvert vil denne informasjonstilgangen kunne forbedre etatenes operative praksis.

  • Toveis kontakt med deltidsmannskaper ved brann - Raskere tilbakemelding enn i dag gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige mannskaper. Rask utrykning ved branntilløp er helt avgjørende for å hindre at overtenning skjer, og forhindre at liv og verdier går tapt.

  • Totaloversikt over biler og personell - Operasjonsleder kan raskt få oversikt over alle tilgjengelige ressurser, i alle etater om ønskelig, og kan lettere dirigere nærmeste bil for hurtigere bistand i krisesituasjoner.

I tillegg til disse eksisterende fordelene jobbes det nå med å utvikle ny funksjonalitet for Tetra:

  • Overføring av EKG/ fjernovervåking - Akuttmottak på sykehus kan overvåke pasienten under transport til sykehuset og bidra til livreddende innsats før ankomst.

  • Bedret dekning innendørs - Vil lette operasjoner i større bygninger hvor det i dag ikke er radiodekning. Tryggheten for personell øker.