Kart- og oppdragshåndteringsverktøy

Hvilke behov har legevaktsentralene? HDO og NKLM har siden desember 2020 drevet en behovskartlegging mot legevaktsentralene for et kart- og oppdragshåndteringsverktøy.

Behovskartlegging som ble gjennomført i forbindelse med ny kommunikasjonsløsning (KAK) avdekket at kommunene har et udekket behov knyttet til kart og oppdragshåndtering. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har under og i etterkant av kartlegging for KAK vært pådrivere for at HDO tok tak i disse kravene og utreder mulighetene for en felles nasjonal løsning. Nye tjenester til fremtidens kommunehelsetjeneste er også definert som et satsningsområde i utkastet til ny strategiplan for HDO.

HDO har derfor sammen med NKLM startet en behovskartlegging for å avdekke de faktiske behov blant landets legevaktssentraler. Det er gjennomført 2 workshoper med 5 inviterte legevaktsentraler. I tillegg er det gjort ytterlige 4 av 5 dybdeintervjuer med nye legevaktsentraler.

Ansatte som sitter og jobber med data, tv og papirer 

Digital gjennomføring av første workshop med legevaktsentraler.

Under utvelgelsesprosessen av legevaktssentralene var det viktig for oss å få til en god variasjon blant deltakerne. Utvalget skulle bestå av legevaktssentraler med ulik størrelse, arbeidsflyt og ulik bruk av systemer. Det var også viktig med spredt geografi, ulik kapasitet og ulik pågang fra publikum. Det at deltakergruppen er ulik skaper en god forståelse av behovene, mulighetsrommet og de forskjellige utfordringene legevaktsentralene står ovenfor. Det hjelper oss å ivareta behovene uavhengig av deres ulikheter.

HDO takker for all deltakelse, engasjement og hjelpen vi har fått underveis. Vi ser frem til det videre arbeidet med behovskartleggingen.

Om det er spørsmål knyttet til behovskartleggingen eller et ønske om deltakelse, ta kontakt med:

Jannike Andresen, tjenestedesigner - jannike.andresen@hdo.no
Emil Perry, tjenestedesigner - emil.perry@hdo.no