Ny kommunikasjonsløsning til akuttkjeden

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) inngikk torsdag 17. desember 2020 avtale med Motorola Solutions Danmark AS om levering av fremtidens kommunikasjonsløsning til alle AMK-sentraler, akuttmottak, og legevaktsentraler.

Administrerende direktør i HDO Lars Erik Tandsæther og sales director Michael Israelson, Nordic&Baltics utfører koronavennlig signering.

Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinske nødnummer 113 og tilhørende kommunikasjonstjenester for sine regioner. De har til oppgave å iverksette hjelp når det oppstår akutte hendelser eller situasjoner. Akuttmottakene har et utstrakt behov for kommunikasjon internt i helsetjenesten når de mottar pasienter med akutt sykdom for undersøkelse, observasjon, diagnostikk og behandling. Legevakt-sentralene mottar og håndterer medisinske henvendelser fra publikum (116117) i eget legevaktdistriktet hele døgnet.

Ny kommunikasjonsløsning muliggjør mer robuste og ikke minst mer fleksible tjenester ved at kapasitet kan utvides etter behov. I tillegg vil sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag.  Muligheter for samhandling ble spesielt tatt opp i rapporten til Gjørv-kommisjonen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Brukervennlighet, fleksibilitet og robusthet

Dagens kommunikasjonsløsning fra 2006 tilfredsstiller ikke kravene til en moderne kommunikasjonsløsning slik at helsevesenet over tid har sett behov for en oppgradering. Derfor har HDO, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning.

– Motorola Solutions Danmark AS leverte det beste tilbudet, og ble på bakgrunn av dette valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør for HDO.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift. HDO vil eie, drifte og forvalte ny kommunikasjonsløsning på samme måte som dagens ICCS.

Signering av avtale


AMK-sentralene anskaffer fremtidens oppdragshåndteringsløsning

Parallelt med HDO-prosjektet implementerer de regionale helseforetakene fremtidens oppdragshåndteringsløsning for AMK-sentralene. Denne løsningen omhandler bl.a. registrering, bestemmelse av hastegrad, samt disponering av ambulanser. AMK-sentralene vil benytte HDO sin løsning for kommunikasjon over telefon, video og nødnett. Begge løsningene vil integreres tett, slik at fremtidens operatører får en mest mulig effektiv arbeidsplass. Til sammen vil disse to løsningene utgjøre fremtidens arbeidsflate på AMK-sentralene.

Konkurransepreget dialog

Anskaffelsen ble gjennomført som konkurransepreget dialog. Denne anskaffelsesformen har gitt HDO muligheten til å gå i dialog med prekvalifiserte leverandører basert på helsetjenestens behov. Gjennom dialogen ble behovene omformet til krav basert leverandørenes innspill til hvordan behovene kan oppfylles. På denne måten anskaffer HDO en standardløsning som også mange andre av Motorola sin kunder benytter, med de gevinster det har for kostnader og utviklingshastighet.

HDO innledet dialog med fem leverandører. Én leverandør valgte å trekke seg, noe som resulterte i gjennomføring med fire leverandører som alle innleverte tilbud. Det er ikke uvanlig at leverandører trekker seg underveis i slike prosesser.

På grunn av situasjonen rundt covid-19 har prosjektet blitt noe forsinket, ettersom helsetjenesten hadde behov for omdisponering av ressurser i en periode da utbruddet inntraff. Arbeidet med å ta i bruk ny løsning vil starte tidlig i 2021, og første implementering er planlagt til høsten 2022. 

Les mer om Motorola sin kommunikasjonsløsning på https://www.motorolasolutions.com/en_xu/communications/uk-public-safety/commandcentral-control-room-solution.html#tabresource

Kontaktperson: Leder for prosjektet, Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisisk Kjede (KAK prosjektet) i HDO, Lars Erik Halvorsen, tlf 970.63.851, lars.erik.halvorsen@hdo.no