Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Prosjekt for anskaffelse, etablering og utskifting av ICCS til en ny og moderne løsning. 

Dagens kommunikasjonsløsning for helse i nødnett, ICCS, brukes på alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. ICCS er basert på en eldre teknologi. For å møte dagens - og fremtidens behov har HDO anskaffet fremtidens kommunikasjonsløsning. Denne gir økt fleksibilitet, innehar fremtidsrettet funksjonalitet, samt at den er mer konstnadseffektiv å forvalte. 

Prosjekt for anskaffelse, utvikling og innføring av ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK prosjektet) har møtt på uforutsette utfordringer som gjør at prosjektet må re-planlegges. HDO har god dialog med eiere og kunder for å redusere konsekvensene av forsinkelsen. 

Konsekvenser av forsinkelsen er at den planlagte utskiftingen av dagens kommunikasjonsløsning (ICCS) på AMK sentraler, Akuttmottak og Legevaktsentraler må utsettes. Utskifting av ICCS på AMK som var planlagt å starte i slutten av 2022, vil nå tidligst komme i gang i slutten av 2023. Ny kart og oppdragshåndteringsløsning på AMK (AMK IKT prosjektet), vil integreres med ICCS i påvente av at KAK løsningen ferdigstilles. HDO støtter AMK IKT prosjektet i denne prosessen.

HDO arbeider med å avklare konsekvenser for innføring av KAK på legevaktsentraler og akuttmottak. I perioden frem til ny løsning kan implementeres sikrer HDO at dagens ICCS løsning vedlikeholdes for å til enhver tid tilfredsstilles gjeldende krav i lov og forskrift.

HDO vil holde dere oppdatert så snart det er tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide ny utrullingsplan.​

Innføring av ny løsning

Innføring vil gjennomføres som et samarbeid mellom lokale mottaksprosjekter hvor HDO vil støtte og veilede gjennom hele prosessen. HDO vil ta kontakt med RHF og kommuner knyttet til forberedelse av lokale mottaksprosjekter.

For akuttmottak og legevaktsentraler skal dagens ICCS-skjerm byttes ut med en Motorola CRS skjerm. Innføringen til akuttmottak og LVS kan gjennomføres helt uavhengig av innføringen til AMKene.

For AMK vil funksjonalitet fra Motorola CRS integreres i ny kart og oppdragsløsning fra Locus. Innføring av funksjonaliteten mellom disse skal gjøres i tett samarbeid med AMK IKT-prosjektet. AMK sentralene vil tilbys egen Motorola CRS skjerm for betjening av de funksjonalitetene som eventuelt ikke integreres i den nye Locus-løsningen. 

Hva kan forventes av den nye løsningen?

De viktigste grunnene til skifte av løsning er:

 • Svært høye drift- og forvaltningskostnader knyttet til dagens ICCS
 • DSB utreder neste generasjons nødnett (NGN), og helse trenger en kommunikasjonsplattform som lar oss utnytte mulighetene som neste generasjons nødnett git
 • Nye teknologi- og brukerbehov
 • Nye organisatoriske behov. Regionalisering må støttes av ny løsning slik at sentraler innen og på tvers av regioner sømløst kan støtte hverandre
 • Kompetanse. Det er utfordrende å rekruttere teknisk kompetanse knyttet til drift og utvikling av dagens ICCS

Dette kan forventes av ny løsning:

 • Den skal "gjøre det som ICCS gjør" - bare på 2022-måten
 • Inneholder moderne kontaktsenterløsning med gode løsninger for multikanalstøtte
 • Løsning for mobil bruk som passer med behovene for legevaktsentraler og akuttmottak
 • God funksjon for samhandling LVS-AMK og AMK-AMK
 • Svært god medielogg funksjonalitet
 • God rapporteringsløsning med støtte for oversiktsbilder
 • Robuste og gode sikkerhetsmekanismer

​​Referansegruppe

​​​HDO har opprettet en referansegruppe som vil representere sluttbrukere. Referansegruppen består av ressurser med erfaring fra kontrollrom og som er operative i sitt daglige virke. Typiske roller som er inkludert i gruppen er operatører, vaktledere, lokale administratorer og lokale instruktører, med hovedvekt på operatører. Referansegruppen vil også representere de ulike brukergruppene best mulig, hvilket vil si at denne består av personell fra akuttmottak, AMK- og legevaktsentraler. 

I utviklings og implementeringsfasen jobber HDO tett sammen med deltagerne i referansegruppen og leverandør på løsning av hvert funksjonelle krav. Arbeidet består i å sørge for at kravene er forstått før implementering, gjøre avklaringer med leverandør underveis, samt teste og verifisere løsningene etter hvert som de blir implementert.​

Motorola vil levere den nye CRS-løsningen i flere deler etter hvert som den utvikles slik at HDO kan teste og verifisere ny funksjonalitet underveis i utviklingsløpet. HDO ønsker å gjennomføre testing sammen med sluttbrukere ved å gjennomføre en pre-pilot per delleveranse.  Pre-pilot brukerne får mulighet til å teste løsningen fra sin egen AMK sentral/legevaktsentral/akuttmottak under såkalt scenariotesting som fasiliteres av HDO. De vil også være med å teste opplæringsmateriell som utvikles i iterasjonene. Pre-pilot må ikke forveksles med den endelige piloten som gjennomføres i godkjenningsfasen. Pre-pilotbrukerne tester deler av løsningen etter hvert som disse blir klare. Den endelige piloten tester hele løsningen. 

Pre-pilot brukerne vil få opplæring på funksjonaliteten som skal testes og vil gi tilbakemelding på både opplæring og selve løsningen som kan brukes til forbedringer. ​

Veien til KAK

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), legevaktsentraler (LVS) og akuttmottak (AM). Dette tilsvarer 168 kontrollrom. Eierskap til løsningene ble overført fra DSB til HDO 1. januar 2017.

Dagens ICCS baserer seg på maskinvarebasert teknologi fra 90-tallet, som medfører at utstyret tar mye plass. Mye av maskinvaren som benyttes er spesialutviklet og kan bare leveres av dagens leverandør, Frequentis. Denne løsningen er ikke tilpasset arkitekturprinsippene som anbefales av Direktoratet for e-helse, da det er basert på de kravene og prinsippene som ble lagt til grunn ved anskaffelse i 2006. Det er derfor behov for å modernisere løsningene for å møte nye krav.

De regionale helseforetakene jobber for tiden med anskaffelse av nytt kart- og oppdragshåndteringsverktøy for AMK, kalt AMK IKT-prosjektet. Dette skal erstatte dagens kart- og oppdragshåndteringssystem (AMIS og Transmed) i AMK-sentralene. KAK skal levere kommunikasjonsplattformen til denne løsningen. Til sammen vil KAK og AMK IKT-prosjektet erstatte dagens løsninger i sin helhet, og slå dem sammen til én integrert brukerflate. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for helsepersonell å hjelpe pasienter på en rask og effektiv måte. I tillegg til dette skal KAK-løsningen støtte opp under AMK IKT-prosjektets krav om regionalisering. Det betyr at de nye løsningene gir mulighet for at sentraler enkelt kan støtte hverandre eller ta over oppdrag ved større hendelser.

For legevaktsentraler og akuttmottak vil KAK tilby egen kommunikasjonsplattform, som erstatning for dagens ICCS - Motorola CRS. 

HDO jobber for å ha den nyeste og beste tilgengelige teknologien, slik at vi kan levere en kommunikasjonsplattform av utmerket kvalitet til våre kunder. Vi ser frem til å gi dere en bedre hverdag!

Nyheter

HDO signerte i desember 2020 kontrakt med Motorola Solutions Danmark AS. 

Dokumentbibliotek

Her vil det publiseres aktuelle dokumenter for KAK. 

 Kontaktperson: 
Lars Erik Halvorsen, tlf 970 63 851
lars.erik.halvorsen@hdo.no
Leder for prosjektet, Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK-prosjektet) i HDO. 


Fant du det du lette etter?