logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Grafisk utformet bilde av lysdioder

Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Prosjekt for anskaffelse, etablering og utskifting av ICCS til en ny og moderne løsning; LifeX.

Dagens kommunikasjonsløsning for helse i nødnett, ICCS, brukes på alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. ICCS er basert på en eldre teknologi. For å møte dagens - og fremtidens behov inngikk HDO den 8. september 2023, kontrakt med Frequentis AG om leveranse av produktet LifeX 3020. Denne løsningen vil gi økt fleksibilitet, inneha fremtidsrettet funksjonalitet, samt at den vil bli mer kostnadseffektiv å forvalte. 

Innføring av LifeX vil gjennomføres som et samarbeid mellom lokale prosjekter i regi av kommunene og de regionale helseforetakene, hvor HDO vil støtte og veilede gjennom hele prosessen. Selve utskiftingen av ICCS med LifeX ute på hver AMK sentral, legevaktsentral og akuttmottak vil gjennomføres i 2025/2026.

Se HDOs presentasjon om LifeX og utrullingen her.

For akuttmottak og legevaktsentraler skal dagens ICCS-skjerm byttes ut med en ny KAK skjerm. Innføringen til akuttmottak og LVS kan gjennomføres helt uavhengig av innføringen til AMKene. Brukergrensesnittet til LifeX 3020 har større fleksibilitet enn dagens ICCS, og kan tilpasses de ulike brukergruppenes behov. Eksempler på ulike måter det kan settes opp kan du se på bildene under.

For AMK vil funksjonalitet fra KAK integreres i ny kart og oppdragsløsning fra Locus. Innføring av funksjonaliteten mellom disse skal gjøres i tett samarbeid med AMK IKT-prosjektet. AMK sentralene vil tilbys egen KAK skjerm for betjening av de funksjonalitetene som eventuelt ikke integreres i den nye Locus-løsningen.

De viktigste grunnene til skifte av løsning er:

 • Redusere drift- og forvaltningskostnader sammenliknet med dagens ICCS
 • DSB utreder neste generasjons nødnett (NGN), og helse trenger en kommunikasjonsplattform som lar oss utnytte mulighetene som neste generasjons nødnett gir
 • Nye teknologi- og brukerbehov
 • Nye organisatoriske behov. Regionalisering må støttes av ny løsning slik at sentraler innen og på tvers av regioner sømløst kan støtte hverandre
 • Kompetanse - Det er utfordrende å rekruttere teknisk kompetanse knyttet til drift og utvikling av dagens ICCS

 

Dette kan forventes av ny løsning:

 • Den skal "gjøre det som ICCS gjør" - bare på en ny og moderne måte
 • Inneholder moderne kontaktsenterløsning med gode løsninger for multikanalstøtte
 • Løsning for mobilbruk som passer med behovene for legevaktsentraler og akuttmottak
 • God funksjon for samhandling LVS-AMK og AMK-AMK
 • Svært god medieloggfunksjonalitet
 • God rapporteringsløsning med støtte for oversiktsbilder
 • Robuste og gode sikkerhetsmekanismer​

To overordnede faser

LifeX er et standardprodukt som er i drift hos flere av Frequentis AG sine kunder. Slik sett er produktet langt på vei ferdig. Allikevel er det en del utvikling og konfigurering som skal gjennomføres før produktet er klart til å rulles ut i den norske akuttkjeden. En del funksjonalitet skal utvikles og konfigureres, - og produktet skal integreres med flere tredjepartsgrensesnitt; eksempelvis Nødnett, telefoni, videotjenester, lydlogg etc.

Fasen fra kontrakten signeres og til denne tilpasningen er gjennomført kan vi kalle «designfasen». Når designfasen er ferdigstilt starter prosessen med å skifte ut ICCS med LifeX. Denne fasen kaller vi «innføringsfasen».

KAK-prosjektet har behov for å samarbeide tett med helseforetak og kommuner i begge fasene, men behov for hva man skal samarbeide om vil variere mellom fasene.

Sjøkart
Kontrakten er delt i to del-leveranser. Figuren over viser kun delleveranse 1. Grunnen til dette er at innføringsfasen starter så snart delleveranse 1 er levert. Funksjonalitet i delleveranse 2 vil bli faset inn som ny funksjonalitet på lik linje med fremtidig funksjonalitet i ordinær drift. Det er ikke tenkt at levering av delleveranse 2 skal påvirke innføringsprosjektet.

Bildet kan ses i PDF her.

Designfasen

KAK prosjektet har nedfelt mer enn 500 krav i kontrakten. Frequentis har beskrevet at de skal oppfylle de aller fleste av dem. Prosjektets jobb i designfasen er overordnet å følge opp at vi får det som er spesifisert i kontrakten, samt at dette blir utformet på en så fordelaktig måte som mulig for helsetjenesten.

På funksjonelt område har KAK prosjektet inngått avtaler med ressurser fra AMK, akuttmottak og legevakter for å bidra med operativ kompetanse i forkant, under og i etterkant av møter og workshops med leverandør. Referansegruppen til KAK består pr november av representant fra AMK og akuttmottak fra hver av de fire helseregionene og seks representanter fra legevaktsentraler. Representantene kommer dermed fra forskjellige geografiske områder og ulike størrelser av kontrollrom slik at forskjellige behov kan ivaretas på best mulig måte. I tillegg vil disse ressursene bidra til nødvendig forankring av de valg som gjøres i prosjektet tilbake i egne brukermiljø.

LifeX er et standardprodukt og teknisk utforming av applikasjonen er langt på vei fastlagt av leverandøren. Allikevel er det en rekke valg som skal gjøres, men disse går mere på hvordan LifeX applikasjonen skal integreres og samspille med andre løsninger. Dette kan eksempelvis være autentisering (HelseID), kartlegge operasjonell konfigurasjonsdata (som kodeverk samt avklare hvilke kontrollrom som skal kunne ta over for og støtte hverandre), nettverkskonfigurasjon og oppsett av operatørplasser for pilot.  På teknisk side har prosjektet dermed ikke behov for å frikjøpe ressurser, men samarbeide tett med mottaksprosjektene og AMK IKT slik at de tekniske avklaringene som skal gjøres, - kan gjennomføres i henhold til planen.

Innføringsfasen

Denne fasen vil være intensiv og svært arbeidskrevende for helseforetak og kommuner. Her skal den ferdige LifeX løsningen erstatte dagens ICCS på alle kontrollrom.

Det sentrale KAK prosjektet hos HDO vil utarbeide beskrivelser for det arbeidet som skal gjennomføres. Helseforetak og kommuner vil så være ansvarlig for å gjennomføre dette på egne kontrollrom. En foreløpig skisse til arbeidsfordeling mellom HDO og Helseforetak/kommuner ser slik ut:

Ansvar HDO 
 • Støtte og veilede mottaksprosjektene
 • Utarbeide veileder for teknisk innføring
 • Utarbeide nødvendig malverk for kartlegging av lokal konfigurasjon
 • Utdanne lokale instruktører
 • Rapportere fremdrift på innføringen til prosjektstyret
 • Gjennomføre erfaringslæring pr lokasjon 

Ansvar helseforetak/kommuner
 • Etablere innføringsprosjekter på alle lokasjoner i eget område
 • Gjennomføre teknisk klargjøring
 • Fristille lokale instruktører som kan sendes på kurs hos HDO for LifeX og nasjonal medielogg 
 • Fristille nødvendig personell, inkludert de som skal på sluttbrukeropplæring
 • Gjennomføre sluttbrukeropplæring
 • Kartlegge lokal konfigurasjon
 • Utarbeide lokal plan for idriftsettelse av LifeX inkludert «roll back» plan
 • Rapportere fremdrift til det sentrale KAK prosjektet i HDO 
   

For spesialisthelsetjenesten vil innføringen ivaretas av egne mottaksprosjekter som er opprettet i regi av hvert RHF. For kommunehelsetjenesten diskuterer HDO og KS hvordan innføringsprosjektet best kan organiseres, og mer informasjon rundt dette vil bli publisert her når det er klart.

Siden HDO eier og drifter kommunikasjonsløsningen, og dermed er ansvarlig for det totale business caset for KAK, vil HDO ha et overordnet ansvar for at innføringen gjennomføres i henhold til planen.

​​HDO har opprettet en referansegruppe som vil representere sluttbrukere. Referansegruppen består av ressurser med erfaring fra kontrollrom og som er operative i sitt daglige virke. Typiske roller som er inkludert i gruppen er operatører, vaktledere, lokale administratorer og lokale instruktører, med hovedvekt på operatører. Referansegruppen vil også representere de ulike brukergruppene best mulig, hvilket vil si at denne består av

personell fra akuttmottak, AMK- og legevaktsentraler. 

Kart
Oversikt over brukerrepresentantene i KAK.

Bildet kan åpnes i PDF her.

I utviklings og implementeringsfasen vil HDO jobbe tett sammen med deltagerne i referansegruppen og leverandør på løsning av hvert funksjonelle krav. Arbeidet består i å sørge for at kravene er forstått før implementering, gjøre avklaringer med leverandør underveis, samt teste og verifisere løsningene etter hvert som de blir implementert.

KAK prosjektet vil levere den nye løsningen i flere deler etter hvert som den utvikles slik at HDO kan teste og verifisere ny funksjonalitet underveis i utviklingsløpet. HDO ønsker å gjennomføre testing sammen med sluttbrukere ved å gjennomføre en pre-pilot per delleveranse.

Pre-pilot brukerne får mulighet til å teste løsningen fra sin egen AMK sentral/legevaktsentral/akuttmottak under såkalt scenariotesting som fasiliteres av HDO. De vil også være med å teste opplæringsmateriell som utvikles i iterasjonene. Pre-pilot må ikke forveksles med den endelige piloten som gjennomføres i godkjenningsfasen. Pre-pilotbrukerne tester deler av løsningen etter hvert som disse blir klare. Den endelige piloten tester hele løsningen.

Pre-pilot brukerne vil få opplæring på funksjonaliteten som skal testes og vil gi tilbakemelding på både opplæring og selve løsningen som kan brukes til forbedringer.

Parallelt med designfasen til LifeX anskaffes en ny medielogg. Tidligere ble denne løsningen kalt lydlogg, men en moderne løsning kan lagre opptak fra flere medier (lyd, video, chat, etc.), derav benevnelsen «medielogg». Kontrakt på ny medielogg er planlagt inngått rundt årsskiftet 2023/2024. Deretter vil denne ha en designfase på lik linje med LifeX. Når Medielogg er ferdig designet vil den kobles til LifeX og videre følge LifeX sin innføringsfase. Når LifeX tas ibruk vil dermed all kommunikasjon som går via LifeX ha mulighet til å bli logget. Medielogg løsningen vil kunne erstatte dagens lydlogg på alle AMK sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler.

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), legevaktsentraler (LVS) og akuttmottak (AM). Dette tilsvarer 168 kontrollrom. Eierskap til løsningene ble overført fra DSB til HDO 1. januar 2017.

Dagens ICCS baserer seg på maskinvarebasert teknologi fra 90-tallet, som medfører at utstyret tar mye plass. Denne løsningen er ikke tilpasset arkitekturprinsippene som anbefales av Direktoratet for e-helse, da det er basert på de kravene og prinsippene som ble lagt til grunn ved anskaffelse i 2006. Det er derfor behov for å modernisere løsningene for å møte nye krav.

De regionale helseforetakene jobber for tiden med anskaffelse av nytt kart- og oppdragshåndteringsverktøy for AMK, kalt AMK IKT-prosjektet. Dette skal erstatte dagens kart- og oppdragshåndteringssystem (AMIS og Transmed) i AMK-sentralene. KAK skal levere kommunikasjonsplattformen til denne løsningen. Til sammen vil KAK og AMK IKT-prosjektet erstatte dagens løsninger i sin helhet, og slå dem sammen til én integrert brukerflate. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for helsepersonell å hjelpe pasienter på en rask og effektiv måte. I tillegg til dette skal KAK-løsningen støtte opp under AMK IKT-prosjektets krav om regionalisering. Det betyr at de nye løsningene gir mulighet for at sentraler enkelt kan støtte hverandre eller ta over oppdrag ved større hendelser.

For legevaktsentraler og akuttmottak vil KAK tilby egen kommunikasjonsplattform, som erstatning for dagens ICCS.

HDO jobber for å ha den nyeste og beste tilgengelige teknologien, slik at vi kan levere en kommunikasjonsplattform av utmerket kvalitet til våre kunder. Vi ser frem til å gi dere en bedre hverdag!

Frequentis LifeX løsning:

 
 

Kontaktperson: 

Lars Erik Halvorsen, tlf 970 63 851
lars.erik.halvorsen@hdo.no
Leder for prosjektet, Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK-prosjektet) i HDO. 
Sist oppdatert 24.06.2024