logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Samfunnsansvar

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. De tre nasjonale verdiene for alle norske helseforetak, inkludert HDO HF, er kvalitet, trygghet og respekt. På denne siden finner du hvordan Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) jobber med samfunnsansvar.

HDO HF opererer innenfor en kritisk disiplin og inngår i et komplekst økosystem av eiere, kunder, brukere, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. I et slikt landskap er det viktig å være sitt samfunnsansvar bevisst. HDO skal ivareta alle gjeldende lovkrav på en systematisk og transparent måte for å bidra til å realisere spesialisthelsetjenestens felles målsetninger på området, men også fordi det har en grunnleggende egenverdi.

Foretaket jobber aktivt med tematikken på bakgrunn av Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Rammeverket gjelder for spesialisthelsetjenesten som helhet og er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene i felleskap. Rammeverket tar utgangspunkt i Meld. St. 6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen). Rammeverket og eierskapsmeldingen setter fokus på tre overordnede samfunnsansvarsområder:

1.      Sosiale forhold
2.      Miljøforhold
3.      Økonomiske forhold

Se HDOs handlingsplan for HMS og samfunnsansvar.

 

Alle medarbeidere, innleide og andre som handler på vegne av HDO HF, skal opptre i tråd med HDOs policy for etikk og samfunnsansvar. Policyen utgjør de overordnede retningslinjene for de ansattes fremtreden og ivaretakelse av etiske hensyn og samfunnsansvar i virksomheten.

HDO skal i sitt virke og i sin verdikjede respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, og skal regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer og i henhold til åpenhetsloven.

Se HDOs redegjørelse for samfunnsansvar. Redegjørelsen behandler alle de tre samfunnsansvarsområdene sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold.

Spørsmål til redegjørelsen og informasjonskrav kan rettes HDO på orgstotte@hdo.no. Informasjonskrav vil bli behandlet i henhold til rutine.

HDO skal jobbe for å fremme gode arbeidsforhold og delta i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i egen virksomhet og i leverandørkjeder.

For å ivareta bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping følger HDO Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. For avtaler som HDO inngår i egen regi, legges statens standardavtaler som hovedregel til grunn, eller HDO sørger for å inkludere bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår for leverandører på andre måter – eksmepelvis ved bruk av vedlegg Etiske krav til leverandøren (Sykehusinnkjøp).

Se også HDOs policy for etikk og samfunnsansvar.

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet til å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte

Handlingsplan for HMS og samfunnsansvar setter rammene for arbeidet med klima og miljø i HDO gjennom å knytte foretaksspesifikke tiltak til de felles målene for spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens hovedmål er å redusere utslipp av CO2-ekvivalenter (CO2e) med 40 % innen 2030.

Spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål.

Se nøkkeltall for klima og miljø i HDO for 2022 her.

Resultater for spesialisthelsetjenesten som helhet kan følges i dette dahsboardet.

For informasjon om ivaretakelse av miljøforhold i anskaffelser i regi av Sykehusinnkjøp HF, se Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF (sykehusinnkjop.no).

Der HDO gjennomfører anskaffelser i egen regi eller vurderer at det er behov for ytterligere bestemmelser/krav relatert til tematikken, benytter foretaket seg blant annet av følgende ressurser:

-        Svanemerket.no - miljøkrav til anskaffelser
-        DFØ - Kriterieveiviseren

Anti-korrupsjon omfattes i HDOs styringspolicyer for hhv. eierstyring og foretaksledelse, og etikk og samfunnsansvar, samt i foretakets fullmaktsmatrise. Roller og systemer som inngår i virksomhetens økonomiske prosesser eller prosesser med høy iboende risiko for korrupsjon og misligheter, er satt opp på en måte som skal sikre løpende internkontroll gjennom at de til enhver tid gjeldende terkselverdier og mandater ikke overskrides.

Se også antikorrupsjonsprogrammet til Helse Sør-Øst.

Det skal varsles om kritikkverdige forhold og brudd på god etisk praksis. Eksempler på kritikkverdige forhold er brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser, misligheter og lignende.

Ansatte i HDO skal varsle iht. foretakets rutiner i HMS-håndbok. Leverandører eller andre som vil varsle om uetisk praksis, kan rette sin henvendelse til larserik.tandsaether@hdo.no.

 

Sist oppdatert 28.06.2023