logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Opplæring

Helsetjenestens brukere av nødnett skal ha nødvendig kompetanse før de begynner å bruke utstyret.  Opplæringen skal sikre at helsepersonell har faglig kompetanse for å kunne bruke nødnett i samsvar med regelverk og prosedyrer, samt samhandle med andre brukere av nødnett. 

HDO har etablert en opplæringsenhet bestående av områdeinstruktører fra forskjellige helseforetak. Disse har bred kompetanse innenfor Nødnett helse, samt pedagogisk utdanning. Opplæringsenheten jobber også tett med det sentrale tekniske driftsmiljøet for Nødnett helse, samtidig som den er forankret i det operative miljøet. 

HDO skal bidra inn i helsetjenesten med å sikre ensartet kjerneinnhold med rom for lokale tilpasninger i nødnettsopplæringen for helse. Utdanne nye lokale instruktører på kontrollrom og radioterminaler, samt sørge for at undervisningsmateriell og e-læringskurs blir oppdatert ved endringer i programvare, nasjonale reglement og veiledere etc.

Primært tilbyr HDO instruktørkurs slik at opplæringen i det daglige kan gjennomføres lokalt, men vi tilbyr også brukerkurs jevnlig. 


(Henviser til «Nasjonal veileder for bruk av Nødnett i helsetjenesten, kap. 6» utgitt av Helsedirektoratet 2018)


Det følger av akuttmedisin-forskriften §4, annet ledd, at virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester, herunder helseforetak og kommuner, skal sørge for at alle brukere av Nødnett får opplæring slik at de til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper om korrekt og sikker bruk.  Målet med opplæringen er å utvikle trygge og kompetente brukere av nødnett, samt bedre samhandlingen både internt og eksternt.

I retningslinjer for bruk av Nødnett utarbeidet av DSB stilles det krav til at alle brukere av Nødnett skal ha opplæring.  Det henvises til at nødetatenes fagdirektorater utarbeider egne krav til dette.

I henhold til «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisin-forskriften)» §18 kan Helsedirektoratet stille krav til opplæring i bruk av kommunikasjonsteknisk utstyr.

Arbeidsgivers plikt til å sørge for at nødnettbrukere til enhver til opprettholder sin kompetanse er regulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  


Alle som skal lære opp nødnettsbrukere i helse- og omsorgstjenesten skal ha gjennomført instruktøropplæring i henhold til krav fastsatt i Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten, kap. 6.1 utgitt av Helsedirektoratet.


Målet med instruktørkursene er å utvikle trygge og kompetente instruktører av Nødnett.  Helsetjenestens brukere av Nødnett skal ha nødvendig kompetanse før utstyret tas i bruk og en veldig viktig suksessfaktor her er gode instruktører.  Opplæringen skal sikre at de kommende instruktørene fra alle brukergrupper får: 
-  en høy faglig kompetanse, kombinert med trygghet i instruktørrollen
-  et bevisst forhold til det å være instruktør (instruktørrollen)
-  et bevisst forhold til å kunne benytte de ulike undervisningsprinsipper og metoder
-  en overordnet forståelse av nødnettets oppbygging, virkemåte og funksjonalitet
-  en god innsikt i relevante prosedyrer

For beskrivelse av instruktørkursene: 

Liste over planlagte kurs: 

Målet med opplæringen er å utvikle trygge og kompetente brukere av Nødnett.  Opplæringen skal sikre at helsepersonell har faglig kompetanse for å kunne bruke nødnett i samsvar med regelverk og prosedyrer, samt bedre samhandlingen både internt og eksternt. 


Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner skal sikre og dokumentere at alle brukere av radioterminaler i nødnett har gjennomgått opplæring i bruk av den type radioterminal som benyttes i eget område. 
( I henhold til krav fastsatt i Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten, kap. 6.2, pkt 6.2.2 -Opplæring av radioterminal-brukere)

Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner skal sikre og dokumentere at alle operatører i kontrollrom har gjennomgått opplæring i bruk av eget kommunikasjonsteknisk utstyr. 
( I henhold til krav fastsatt i Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten, kap. 6.2, pkt 6.2.1 -Opplæring av brukere i kontrollrom)

For beskrivelse av de ulike brukerkursene:

 Kursbeskrivelse

Liste over planlagte kurs

Kurskalender

Opplæringsenheten har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde e-læringskurs knyttet til nødnett på Nakos. Kursene blir tilpasset nye programvareversjoner på kontrollrom, nye typer radioterminaler, og endringer i nasjonale reglement og veiledere.

Det er satt opp et felles nettbasert forkurs som deltakere på kontrollrom- og radioterminalkurs skal fullføre før den oppmøtebaserte delen av opplæringen. Dette skal også brukes som obligatorisk forkurs før lokal praktisk opplæring på ICCS og radioterminal. Dette vil være med å sikre at alle som bruker nødnett i helse har samme grunnutdanning og forståelse for bruk av nødnett. Deltakere kan etter fullført e-læring skrive ut et kursbevis som leveres lokal instruktør som dokumentasjon på at kurset er fullført. 

Lokale instruktører har gjennom Nakos-portalen tilgang til mal for å lage endelig kursbevis for godkjent opplæring hvor både e-læring og oppmøtebasert opplæring er gjennomført.

E-læringskurset kan også benyttes som en sertifiseringsmodul for tjenester som ønsker å ha en jevnlig utsjekk.

Områdeinstruktører og lokale instruktører som ble utdannet under nødnettsprosjektet, og alle som har tatt lokal instruktøropplæring i etterkant skal ha tilgang til et ressursområde på nakos-portalen hvor de finner siste versjon av undervisningsmateriell som de kan laste ned og tilpasse eget arbeidssted. Her finner også lokale instruktører mal for kursbevis for oppmøtebasert opplæring som kan gis til deltakere som har gjennomført praktisk opplæring lokalt. 

Instruktørområde Nakos-portalen

Lokale instruktører og områdeinstruktører som ikke har tilgang kan ta kontakt med opplaring@hdo.no for å få dette. 

Prosedyrene for bruk av Nødnett er delt inn i tre nivåer.
DSB har i tillegg utarbeidet en tjenestebeskrivelse for alle brukergrupper i nødnett, som beskriver Nødnett i bruk.

Link til felles sambandsreglement og nivå 1 prosedyre

Nødetatene i samarbeid med HRS og Forsvaret har utarbeidet Felles sambandsreglement for Nødnett - nivå 1 prosedyre. Reglementet er overordnet og legges til grunn for de etatsspesifikke prosedyrer/veiledere.

Hver etat har utarbeidet egne nivå 2 prosedyrer. For helse er dette Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten.
Veilederen regulerer bruken av Nødnett i helsetjenesten. 


Lokale prosedyrer

Lokale prosedyrer - nivå 3 utarbeides av de regionale helseforetak, helseforetak og kommuner. Disse må forankres i Felles sambandsreglement for Nødnett og Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten. 
Dersom det er noen spørsmål rundt prosedyrer kan opplaring@hdo.no være behjelpelig.
    Sist oppdatert 09.10.2019