logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Tjenestekatalog

HDO tilbyr ulike tjenester knyttet til drift og forvaltning av nødnettsutstyret. Noen av tjenestene er basis-tjenester, mens andre er tilleggstjenester som kan bestilles ved behov. 

HDO har egen drift- og brukerstøtte for håndtering av alle henvendelser fra Tjenestemottaker, dette inkluderer også 1.linje support for 3-parts applikasjoner og systemer.

Tjenestemottaker vil her får svar på spørsmål knyttet til blant annet:

 • Generell informasjon om HDO HF herunder tjenester, priser, bestilling mv.
 • Eget kundeforhold, tjenester, faktura, oppgraderinger og bestilling av nye tjenester mv.
 • Support, telefonstøtte og problemløsning for feil og feilsituasjoner mv.
 • Feilmeldinger, mottak av melding om feil.

Alle kundehenvendelser blir registrert, kategorisert og behandlet ut i fra type henvendelse. HDO Drift- og brukerstøtte vil overfor Tjenestemottaker representere det primære informasjons- og kontaktpunkt overfor HDO HF og Nødnett i alle ovennevnte tilfeller.

Feilmeldinger som mottas blir behandlet i henhold til hva som er avtalt for Tjenestemottaker / tjenesteleveranse. For nærmere informasjon omkring servicenivå mv, henvises til tjenestebeskrivelse bilag 2 – Utdypende spesifikasjon av ytelsen. Brukerstøtte for håndtering av alle henvendelser fra Tjenestemottaker.

Leverandørens driftssenter kan nås på følgende måter:


Serviceportal

Telefon: 61 18 28 00 alt. 08915  

E-post: drift@hdo.no


HDO Drift- og brukerstøtte leverer support som beskrevet nedenfor. Eventuelt utvidet service kan i noen tilfeller leveres, men må avtales særskilt. Enkelte tjenester kan leveres med et annet servicenivå, dette er da beskrevet i den aktuelle tjenestens tjenestebeskrivelse.
HDO Drift- og brukerstøtte er tilgjengelig alle dager, 24 timer, 365 dager i året og kan kontaktes via telefon eller per e-post. Web kan benyttes for å melde feil og hendelser, men hastesaker bør meldes via telefon. 

HDO – Drift, vedlikehold og brukerstøtte av utstyr knyttet til nødnett er en samling av enkelttjenester eller funksjoner som alle kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler, akuttmottak og legevakter/legevaktsentraler) knyttet til nødmeldetjenesten i Norge får tilgang til gjennom sin tilknytning til det nye digitale nødnettet.

Tjenester som inngår:

I tjenesten «HDO – Drift og brukerstøtte av utstyr knyttet til nødnett» vil du som Tjenestemottaker få tilgang til:

 • Drift og vedlikehold av servere og klientutstyr
  • Utrulling av programvareoppgraderinger
  • Backup og evt. restore ved behov
 • Sentralisert overvåkning av alarmer og ytelse (tilgjengelighet, diskkapasitet, ytelse)
 • Drift og administrering av svitsjer og brannmurer tilhørende kontrollrom i ny Nødnettsleveranse
  • Svitsjer
  • Brannmurer (inkl. aksesslister, regelverk etc)
 • Intern, vertikal e-post løsning integrert i radio og telefoni betjeningen (ICCS) i kontrollrommene.
  • Drift og vedlikehold av servere og nettverkskomponenter tilhørende e-post løsningen.
  • Inngående, samt e-post på tvers av kontrollrom
 • Sentralisert drift, support og overvåkning av antivirusløsning i nødnettleveransen
  • Kontinuerlig drift og overvåkning av McAfee antivirussystem
  • Distribusjon av nye patternfiler
  • Nødvendige tiltak ved evt. virusutbrudd
 • Feilretting
 • Brukerstøtte


For spesifikk informasjon ifht AMK-sentral, akuttmottak og legevaktsentraler se beskrivelsene;

For spesifikk informasjon ifht Drift og brukerstøtte av radioterminaler tilknyttet nødnett se beskrivelsen:

Tjenester etc. som ikke inngår:

 • Forhåndsgodkjente endringer utført av superbrukere
 • Lokalt vedlikehold av Amis og Transmed
 • Lokal lydlogg
 • Lokal PABX
 • Telefonilinjer
 • Drift/vedlikehold og administrasjon av lokalt nettverksutstyr
 • Drift og overvåkning av TETRA nettverket (radiosamband)
 • Utgående e-post fra kontrollrom til ekstern mottaker
 • Drift og vedlikehold av eksisterende e-post løsninger
 • Drift/vedlikehold av eksisterende antivirusløsninger

HDO – Konsulentbistand består av flere tjenester hvor bruk av HDOs konsulenter er en del av tjenesten. I dette så ligger bl.a. spesialisert rådgivning innenfor tekniske, brukermessige og lokalitetsspørsmål samt rådgivning rundt løsninger og systemer for nødmeldetjenesten. Dette kan være i situasjoner hvor Tjenestemottaker skal bygge om, flytte, utvide m.m. på sitt kontrollrom.

I tjenesten «HDO – Konsulentbistand» vil Tjenestemottaker få tilgang til:

 • Rådgivning, Planlegging
 • Utleie av ressurser
 • Bistand rundt evt. anskaffelser
 • Flytting av utstyr, installasjon, konfigurering, dokumentasjon
 • Bindeledd mellom kunde og DSB og evt. andre relevante leverandører i situasjoner som krever diskusjoner og/eller spørsmål og svar mellom disse. Det være seg i situasjoner knyttet til anskaffelse at ekstra utstyr, flytting av utstyr, nedleggelse av kontrollrom etc.
 • Utviklingstjenester knyttet til databaser etc.
 • Test av reserveløsninger
 • Innlegging av taletjenester
 • Etc.

For spesifikk informasjon ifht de ulike tjenestene, se beskrivelsene;

Pris og betaling

HDO vil på forespørsel utarbeide et tilbud som viser en oversikt over antatt timeforbruk som Tjenestemottaker må akseptere i forkant av oppdraget.
Se spesifikasjonene i de ulike tjenestene for eksakt pris.
Reise og diett etter statens satser. 

HDO – Tilleggstjenester er en samling av ulike tjenester som kan bestilles fra HDO, eller som involverer andre leverandører/systemer enn selve nødnett.

Tjenestene bestilles gjennom å bruke Bilag 6 Endringsskjema/bestillingsskjema.

HDO har gjennom sitt opplæringskonsept flere ulike tilbud til dere som kunder og brukere av digitalt nødnett.
Opplæring innenfor Nødnett foregår ved at utvalgt helsepersonell fra ulike operative miljøer kan delta på ulike typer kurs (instruktør, sluttbruker etc.) for både kontrollromsløsningen og for radioterminaler.
De som trenger opplæring i bruk av Nødnett vil typisk være f.eks.:

 • Operatører fra AMK-Sentralene
 • Ambulansepersonell
 • Operatører fra legevaktsentralene
 • Leger i kommunal vakttjeneste
 • Personell i somatiske og psykiatriske akuttmottak
 • Personell i luftambulansetjenesten

Ledere bør også gjennomgå opplæring for å få en systemforståelse samt å få et innblikk i nødnettets muligheter og begrensninger.

For å sikre god opplæring, har HDO etablert en opplæringsenhet bestående av en opplæringsansvarlig samt at HDO leier inn relevante ressurser ved behov. Disse har bred kompetanse innenfor Nødnett helse, samt pedagogisk utdanning. Opplæringsenheten jobber også tett med det sentrale tekniske driftsmiljøet for Nødnett helse, samtidig som den er forankret i det operative miljøet.

Opplæringsenheten har som oppgave å tilpasse de ulike kurskonseptene til de til enhver tid gjeldende versjoner av programvaren som benyttes.

I tillegg til dette tilbyr også HDO kurs til alle aktører innenfor Nødnett helse.

I forhold til opplæring av kontrollrombrukere og instruktører vil dette foregå på Gardermoen og/eller lokalt ute hos bestiller.

HDO kan tilby følgende innenfor området Opplæring:

 • Ulike typer kurs innen kontrollromsløsningen og for radioterminaler
 • Utleie av klassesett for radioterminaler
 • Utleie av klasserom
 • Utleie av instruktører
 • Utleie av møterom

For spesifikk informasjon ifht de ulike tilbudene se følgende beskrivelser:

Pris og betaling

HDO vil på forespørsel utarbeide et tilbud som viser en oversikt over antatt timeforbruk som Tjenestemottaker må akseptere i forkant av oppdraget.
Se spesifikasjonene i de ulike tjenestene for eksakt pris.
Reise og diett etter statens satser.
Skader og tap på utstyr lånt fra HDO må dekkes av lånetaker.


Under finnes noen produktark som beskriver bruk av Nødnett og andre tjenester vi tilbyr.
Dersom dere ønsker ytterligere informasjon, eventuelt ønsker besøk av HDO for å snakke mer om erfaringer fra eksisterende brukere, samt hvordan din organisasjon kan komme i gang, - vennligst send en e-post til kundemottak@hdo.no​.

  HDO kan tilby løsning for felles mus og tastatur for legevakter og akuttmottak. For mer informasjon: Løsning for felles mus og tastatur

  ​Belkin-switch som er anbefalt i produktarket er nå utgått, og HDO jobber med å finne en erstatning for denne. 
  Sist oppdatert 14.02.2022