logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Om oss

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet 29. april 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDO arbeider i en kritisk disiplin hvor hvert sekund teller. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

HDO har sitt hovedsete på Gjøvik, men gjennom gode løsninger og samarbeidspartnere er vi tilgjengelige for våre kunder over hele landet hele tiden.

For å sørge for sikker og stabil drift, samt å raskt løse brukernes utfordringer, er det viktig at vi i HDO;
 • ivaretar vårt sterke kundefokus
 • har arenaer for kunnskapsdeling
 • har en organisasjonsstruktur som tydeliggjør ansvar og fremmer beslutningsevne
 • har robuste tjenester som dekker brukernes behov
 • er bevisst på at våre interne rutiner, som etterlevelse av ITIL, er grunnleggende for å tilby våre brukere sikker og stabil drift

Våre kunder gir oss tilbakemelding på at vi er løsningsorienterte og dedikerte. Vi vet at dette er viktig for å løse vårt samfunnsoppdrag. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å videreutvikle vår kompetanse.
HDO skal være et verktøy for våre eiere gjennom å levere gode informasjons- og kommunikasjonsløsninger i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede.

HDO møter, som enhver annen organisasjon, en rekke eksterne forhold som vil kunne påvirke virksomheten på kort og lang sikt. Vi er kjent med at følgende forhold trolig vil kunne påvirke oss i strategiperioden; avklaringer knyttet til forvaltning og eierskap av helsesektorens nødnett-brukerutstyr, nye brukergrupper vil ta i bruk nødnett-utstyr noe som medfører endringer i bruksmønster, endringer relatert til kontrollrommene vi drifter og justeringer i eksisterende AMK- og legevaktstruktur, avklaringer knyttet til dagens XDO-struktur, behov for å drifte og utvikle nye grenseflater som følge av nye tekniske løsninger (f.eks. sikker datakommunikasjon og nye radioterminaler) og utskifting av teknologi.

Vår opparbeidede kompetanse og erfaring med utrulling av nye, landsdekkende tekniske systemløsninger – og drift av disse – vil bidra til at vi kan møte de muligheter og utfordringer vi står overfor i strategiperioden på en god og bærekraftig måte.

Helseforetakets formål og hovedoppgaver fremgår av helseforetakets vedtekter og andre styrende dokumenter.

Helseforetaket er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger.

De overordnede politiske mål for helsetjenesten gjelder for virksomheten.
Helseforetaket skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet.

Helseforetaket skal styre mot et resultat i balanse det enkelte budsjett- og regnskapsår.

Oppdragsdokument Helsetjenestens driftsorganisasjon HF 2024.pdf

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for- ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF plikter på forespørsel å yte effektive og brukervennlige tjenester til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden innen de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere innenfor den akuttmedisinske tjeneste. Helseforetaket har ikke adgang til å tilby sine tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for virksomheten.

Mer om våre vedtekter kan du lese i dokumentet nedenfor. 

For å oppnå HDOs visjon "Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende", vil vi bygge vår organisasjon på følgende verdier:

 • Pålitelig: Vi leverer det vi lover
 • Åpen: Vi har god takhøyde og dialog
 • Modig: Det virker alltid umulig før det er gjort 
 • Nysgjerrig: Vi hever blikket og ser etter nye løsninger

For å skape merverdi for våre eiere, kunder og brukere har vi utarbeidet fire strategiske hovedmål.
Disse målene skal bidra til å vurdere om vi har nådd vårt målbilde for strategiperioden.
De fire strategiske hovedmålene er:
 1. Effektive og stabile tjenester
  • Vi skal levere effektive, sikre tjenester med høy tilgjengelighet til kommuner og helseforetak"
 2. Merverdi for våre eiere, helseforetak og kommuner
  • "Vi skal være et verktøy for våre eiere og en god samarbeidspartner for våre kunder og brukere både gjennom drift av teknologiske tjenester og kundeforvaltning, samt ved å være en god strategisk rådgiver" 
 3. En attraktiv arbeidsplass
  • "Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling" 
 4. Fremtidsrettede teknologiske tjenester
  • "Vi skal legge til rette for at teknologi utnyttes på en god måte innenfor det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede"  Mål og strategisk retning fra eierne

  Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal skape effektive og stabile tjenester for pasienter, brukere, kunder og eiere. Eiernes målbilde og strategi for HDO setter retningen for helseforetaket de kommende årene. Handlingsplanen fungerer som grunnlag for initiativ og prosjekter som HDO vil løfte inn til eiere og styret gjennom økonomisk langtidsplan (ØLP) og budsjettsaker.
  Mål og strategisk retning fra eierne
  Foto: HDO  Sist oppdatert 22.02.2024