logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Styret

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

  • Rune Simensen

Nestleder

  • Bente Aae

Styremedlemmer

  • Per Olav Skjesol
  • Liv Sundfør
  • Ola Jøsendal
  • Baro Tobias Christiansen (ansatt representant)
  • Øyvind Hårstad (ansatt representant)
  • Oda L. Bue (ansatt representant)

Instruksen for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Styreinstruks for HDO HF.pdfDokumenter fra styremøter

Kommende styremøter

Sist oppdatert 13.05.2024