logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

KVU for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon og overgang fra dagens Nødnett

For å kunne avløse etatenes separate analoge radioløsninger, ble et felles avlyttingssikret radionett for nødetatene utredet på 1990-tallet. Nødnettkontrakten ble undertegnet 22. desember 2006 og er gjeldende frem til 22. desember 2026. Utløpet av avtalen gjør det nødvendig å vurdere hvordan behovet som dekkes av Nødnett i dag, skal tilfredsstilles etter 2026. Regjeringen har lagt til grunn for videre arbeid, at kommersielle mobilnett (ekomnett) skal brukes for oppdragskritisk tale- og datakommunikasjon i fremtiden.

Dagens løsning gir begrensede muligheter for nye tjenester, som nød- og beredskapsaktører gradvis har blitt mer avhengig av for å løse kritiske oppdrag på en effektiv måte. Samtidig blir ny funksjonalitet som er nødvendig, tilgjengelig i vanlige mobilnett. Mobilnettene tilbyr mange tjenester utover det som finnes eller er mulig i Nødnett. Dette gapet forventes å vokse i årene framover, spesielt ved innføring av 5G tjenester i mobilnettene.

HDO har i 2019 og 2020 hatt i oppdrag i å følge med på og å delta i arbeidet til DSB i forbindelse med utviklingen av nødnett-teknologien. I henhold til presiseringsbrevet i forbindelse med konseptvalgutredning, har HDO sammen med andre aktører i helse, hatt en rolle for å påse at fremtidige behov og mulighetsrom innen helse- og omsorgstjenesten utover nødkommunikasjon, blir ivaretatt.

HDO har representert de regionale helseforetakene og kommunene (i samarbeid med KS) i DSB og Nkom sitt arbeid med Konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon i Norge.

HDO har vært en aktiv bidragsyter til KVU-arbeidet gjennom engasjerte ressurser og godt samarbeid med alle involverte parter. HDO har hatt stor innvirkning på informasjonsgrunnlaget ved å lede gruppen for utredning av kontrollrom og terminaler, og har vært medvirkende i utarbeidelse av annet grunnlagsmateriale, samt utarbeidet egne rapporter og innspill til utredningen sammen med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF. Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther har bidratt i referansegruppen.

I konseptvalgutredningen er det gjort en bred tilnærming til hvordan behovet for nød- og beredskaps-kommunikasjon kan dekkes etter 2026, og fem konsepter for en overgang til mobilnettene er i tillegg til nullalternativet oversendt til videre behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

Overgang til kommersielle nett vil kunne styrke muligheten for fornyelse og utvikling av tjenester og løsninger for nød- og beredskapsaktører. Nødetater og organisasjoner settes dermed bedre i stand til å bistå samfunnet og befolkningen når hendelser oppstår, og å bidra til å verne om liv og verdier.

HDO ser viktigheten av at HDO og andre aktører i helse engasjerer seg sterkt i det videre arbeid og påser at fremtidige behov og mulighetsrom for helse- og omsorgstjenesten, utover nødkommunikasjon blir ivaretatt i forprosjektfasen og gjennomføringsfasen.


Sist oppdatert 29.06.2020