logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
En person som holder en radioterminal

Utvikling av nødnettsteknologien

Nytt nødnett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å starte et forprosjekt for planlegging av en fremtidsrettet løsning for kommunikasjon og informasjonsdeling. Løsningen skal være robust og sikker, med god dekning og kapasitet. Ytelses- og tjenestenivået skal oppleves som tilsvarende eller bedre enn i dagens Nødnett. 

Nødnett har vært i drift i hele landet siden 2015. Dagens Nødnett fungerer godt, men er basert på utgående teknologi og må på sikt erstattes med en ny løsning for å opprettholde og videreutvikle beredskapen. Effektive kommunikasjonsløsninger på tvers av nødetater spiller en avgjørende rolle i nød- og beredskapsarbeid, spesielt for å understøtte nødvendig samvirke mellom aktørene.

Grafisk ullustrasjon av kommunikasjon
HDOs rolle

HDO har fått i oppdrag å fortsette arbeidet med utviklingen av ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon på vegne av helsetjenesten og å koordinere de regionale helseforetakenes og kommunehelsetjenestens bidrag i DSBs prosjekt.

I dette ligger det at HDO skal delta i forprosjektet på vegne av helsetjenesten og sikre informasjonsdeling og diskusjon med relevante aktører i de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten i forkant av og underveis i prosessen. Videre skal foretaket kravstille, verifisere/teste teknologi og brukerutstyr for helsetjenesten.

I forprosjektet er prosessen organisert som et produktteam i helse bestående av ressurser fra HDO, Helsedirektoratet (Hdir) og Norsk Helsenett SF (NHN), samt frikjøpte ressurser fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Teamet har en god sammensetning av fagpersonell innenfor teknologi, prosjektledelse, informasjonssikkerhet og brukererfaring. Totalt er det om lag 30 ressurser fra helse som bidrar i de ulike faggruppene hos DSB relatert til etableringen av nytt nødnett.

Administrerende direktør i HDO representerer de regionale helseforetakene i styringsgruppen til forprosjektet for nytt nødnett.

Målbilde for mobil kommunikasjon i helse

HDO mottok i januar 2024 en tilleggsbestilling fra foretaksstyret og foretakets eiere om å etablere et utkast til målbilde med tilhørende veikart for fremtidens mobile kommunikasjonsbehov i helsetjenesten.

 

Målbildet

Målbildet sikter mot 2035, og skal visualisere og beskrive hvilke tjenester det er ønskelig å anskaffe, hva som bør implementeres i nytt nødnett, hvilke egenskaper nytt nødnett skal ha og hva som skal holdes utenfor nødnett. Veikartet skal si noe om veien mot målbildet, herunder hva som er tenkt realisert når. Arbeidet med målbilde og veikart vil i første fase pågå ut 2024, men vil være gjenstand for kontinuerlig vedlikehold og oppdatering basert på nye behov, teknologisk utvikling og andre rammebetingelser.

 

Prosjektet med etableringen av et nytt nødnett vil pågå i flere år framover og behovet for å revurdere og ivareta helses behov vil være nødvendig også i de kommende årene. Innsikten målbildearbeidet gir benyttes fortløpende som innspill til arbeidet i nytt nødnett-prosjektet.

Målbilde-prosessen koordineres med andre målbildeprosesser hos HDIR, DSB, Sykehuspartner, og eventuelle andre relevante aktører for å identifisere synergier og for å sikre at målbilde for mobil kommunikasjon i helse er i henhold til helsetjenestens behov og mulighetsrom.

For mer informasjon om prosjektet, se DSB sine informasjonssider om nytt nødnett: Nytt nødnett | Nødnett (nodnett.no)

For spørsmål knyttet til helsetjenestens bidrag i arbeidet med nytt nødnett, ta kontakt med Karl Iver Slartmann, prosjektkoordinator for helse: karliver.slartmann@hdo.no.

Sist oppdatert 02.07.2024